Přihlaste se k nemovitosti na kterou máte nárok: až 140 000 nemovitostí propadne státu

V České republice se blíží termín, kdy přes 140 tisíc pozemků a staveb může propadnout státu, pokud se o ně jejich majitelé nepřihlásí a neprokážou svá vlastnická práva. Tato situace je důsledkem zákona, který byl přijat v roce 2013 a který stanovil sedmiletou lhůtu pro nárokování nemovitostí, jejichž vlastníci nebyli v katastru nemovitostí zapsáni. Tato lhůta vyprší koncem prosince 2023.

Mnoho z těchto nemovitostí (většinou se jedná o pole, louky lesa a malé stavby, jako jsou např. garáže) má nejasnou vlastnickou historii, často kvůli nedostatečné dokumentaci nebo ztrátě vlastnických práv v důsledku historických událostí, jako byly konfiskace po druhé světové válce nebo znárodnění během komunistické éry. V některých případech se jedná o pozemky a stavby, které byly opuštěny nebo jejichž majitelé zemřeli bez známých dědiců.

Nejčastěji se otevírají zapomenutá dědictví. Neznámí nebo nedostatečně identifikovaní majitelé nemovitostí už nežijí (často byli narozeni mezi roky 1890–1940. Je tedy důležité nalézt rodný, oddací nebo úmrtní list a další dokumenty jako kupní nebo směnné smlouvy po předchozích generacích a podat podnět k dodatečnému projednání dědictví. Nemusíte se obávat, že by takové nemovitosti připadly státu, kdyby tento rok řízení neskončilo. Jen o něm musí informovat místně příslušný katastrální úřad, aby vás bral v potaz.

Na začátku listopadu 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno 114 914 nedostatečně identifikovaných osob, na které bylo zapsáno 140 767 nemovitostí. Z toho bylo 138 629 pozemků a 2138 staveb. Nejvíce se jich nachází na Jižní Moravě. Agendu má na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nejasných vlastníků je dostupný na jejich stránkách viz ÚZSVM.

Stát nabízí poslední šanci pro ty, kteří si chtějí nárokovat tyto nemovitosti, aby se přihlásili a prokázali své vlastnické právo. Pokud se majitelé neozvou, nemovitosti přejdou do vlastnictví státu, který pak může rozhodnout o jejich dalším využití nebo prodeji.

Samotné zahájení dědického řízení není složité, ovšem následně je náročné dohledání dalších potřebných údajů potřebných k prokázání aktuálního vlastníka nemovitosti. Sporné záležitosti lze řešit soudní cestou podáním žaloby na určení vlastnictví. Mnozí lidé mohou být odrazeni od pokusu o nárokování nemovitostí kvůli složitosti procesu nebo nákladům na právní služby. Navíc, někteří lidé možná ani nevědí, že mají právo na nějakou nemovitost, zejména pokud se jedná o dědictví po vzdálených příbuzných.

Pro ty, kteří se rozhodnou podniknout kroky k nárokování nemovitosti, je nyní důležité jednat rychle a získat potřebné právní poradenství. Je to také příležitost pro rodiny, aby prozkoumaly své historické dokumenty a zjistily, zda mají nárok na nějakou nemovitost, která by mohla být významným přínosem pro jejich majetek.

V případě, že se majitelé o své nemovitosti nepřihlásí tak přejdou do vlastnictví státu, který s nimi může následně nakládat a tím pádem i například urychlit pozitivní rozvoj dané oblasti, z čehož můžou mít nejen užitek všichni obyvatelé žijící v daném území.

Celkově situace kolem neuplatněných nemovitostí představuje nové příležitosti pro jednotlivce, obce i stát. Zatímco někteří mohou získat zpět majetek, který byl dlouho ztracen, pro stát to představuje šanci na zjednodušení a zefektivnění správy nemovitostí.